Sykkel i Salten

En samordnet satsing på tur- og turistsykling i Salten

Kort beskrivelse av prosjektet

Sykkel i Salten er en felles satsing på tur og turistsykling i regionen. Prosjektet starter opp 01.01.17. Salten regionråd er prosjekteier, AU i Regionrådet styringsgruppe og Salten Friluftsråd prosjektledelsen.

Salten Friluftsråd har på vegne av Salten Regionråd utarbeidet prosjektbeskrivelsen innenfor de rammene som ble gitt av Regionrådet. Utkastet presenterer forslag til faktisk innhold, organisering og budsjett. Prosjektbeskrivelsen er et utkast med store rom for justeringer. Dette slik at kommunene og andre framtidige prosjektsamarbeidsparter kan påvirke hvilke traseer og tiltak som tas inn i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skisserer at en i løpet av fire år etablerer et sykkelrutenett i Salten som berører alle kommunene i regionen. Samtidig vil tiltakene bygge Salten til å bli en attraktiv sykkeldestinasjon. I all hovedsak vil eksisterende infrastruktur bli benyttet. Unntaket er sykkelruta fra Saltfjellet til Bodø, hvor det må bygges noen kilometer ny trase.

Det foreslås å etablere et hovedprosjekt som har som oppgave å gjennomføre fellestiltak, gi faglig støtte og koordinere tiltakene på de enkelte delstrekningene. Prosjektgruppen for hovedprosjektet er nå utnevnt. I denne sitter

  • Bjørn Godal (Prosjektleder), Salten Friluftsråd
  • Heidi Robertsen, Salten Regionråd
  • Stein Haugen, Bodø kommune
  • Espen Marun, Meløy utvikling/Meløy kommune
  • Elin Kvamme, SALTIN, Saltdal
  • Ann-Kristin Rønning Nilsen, Visit Bodø

Arbeidet på delstrekninger vil bli gjennomført som egne delprosjekter, med egen organisering. I tillegg bør det etableres et eller flere bedriftsnettverk for å få utnyttet det kommersielle potensialet som ligger i prosjektet og samtidig sikre et fullverdig tilbud til de som benytter seg av sykkelrutene.

I hovedprosjektet skisseres det en prosjektlederkapasitet på totalt 60 % stilling, fordelt med 30 % på Friluftsrådet og 30 % på «Salten Reiseliv[1]». Øvrig arbeidskapasitet forutsettes løst innenfor rammene til de deltakende organisasjonene. Fysiske tiltak må søkes finansiert eksternt eller bevilges over veieier/annleggseiers egne budsjett. Endelig budsjett og finansieringsplan kan ikke settes opp før vi har avklaring på hvilke tiltak som faktisk skal gjennomføres.

[1] Framtidig felles destinasjon/reiselivssatsing

Prosjektbeskrivelse kan leses her