Beskrivelse

Ferdselsåreplaner er et nytt og nyttig verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, ruter, løyper og leder. Dette er helt avgjørende infrastruktur for friluftslivet. Salten friluftsråd ønsker et samarbeid med medlemskommunene om å utarbeide slike temaplaner. Målet vårt er at alle kommunene skal ha slike planer innen utgangen av 2022. I 2019 er arbeidet i gang i Hamarøy, Steigen, Bodø og Meløy.

24.03.201513:18 Salten Friluftsråd

Kontaktperson: Bjørn Godal, bjorn.godal@salten.no, 950 68 985

Arbeidet er nasjonalt prioritert av Klima- og Miljødepartementet og finansieres med prosjektstøtte fra Nordland fylkeskommune og Miljødirektoratet. Det er signalisert at denne finansieringen er tilgjengelig ut 2022. For Salten betyr det at vi må gjennomføre prosessen i tre medlemskommuner årlig.

Arbeidsomfanget i kommunene vil variere med ambisjonene som settes for arbeidet, men i snitt vil det trolig legge beslag på ca 1,5 månedsverk i hver kommune(mer arbeid desto mer folkerik og større kommune). I tillegg legges det opp til involvering av frivillige og interesserte som bidrar eller ønsker å bidra i arbeidet med ferdselsårene i kommunen. Arbeidet vil anslagsvis gjennomføres i løpet av et halvt år.

Vi anbefaler at arbeidet forankres i ansvarlig utvalg, evt. kommunestyret/bystyret.

Metodikken er beskrevet i Veileder M1292 fra Miljødirektoratet: Plan for friluftslivets ferdselsårer. Salten friluftsråd har utarbeidet veilederen i samarbeid med Miljødirektoratet.

Ferdselsåreplanene er nyttige redskap for:

  • Bedre og mer målrettet ressursbruk (frivillige, private, kommune)
  • Bedre rolleavklaring mellom partene som bidrar (frivillige, private, kommune)
  • Kanalisering og konfliktavklaring knyttet ferdsel (med økende/endret ferdsel fra lokale og turister)
  • Å sikre bedre kartfesting av stier, ruter, løyper og leder. Dette er viktig for redning, friluftlivsutøvere, grunneiere, i utbyggingssaker og arealplaner (lovpålagt oppgave for kommunene, hvor det er store mangler).
  • Avklare behov for kjøp eller avtaler om bruk

Ferdselsåreplanene endrer ikke i seg selv ansvaret for stier, ruter, løyper og leder i kommunen, men gir en status, oversikt over hva som gjøres av hvem.

Ferdselsåreplanen er i utgangspunktet en temaplan og binder ikke i seg selv arealbruk, kommunens eller noen andres ressursbruk. Hvis det er ønskelig, gjøres det ved at resultatene fra ferdselsåreplanen innarbeides i kommunens ordinære planverk (for eksempel kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse og kommuneplanens arealdel).

, click to open in lightbox