Kort beskrivelse av prosjektet

STImuli er en målrettet satsing på oppgradering og etablering av bostedsnære turløyper i Bodø. I utgangspunktet gikk prosjektet fra 2009 - 2012, men er nå forlenget på ubestemt tid. Fokus rettes mot gode rundløyper i folks nærområder. Lysløyper oppgraderes til grusede sommerløyper. Kyststier, elvestier, turveier og turstier skal etableres. Det skiltes, merkes og informeres om mange løyper i byen, langs sjøen og i marka. Det skal lages kart og turkort. Det inviteres til brei deltakelse både fra næringsliv, offentlige virksomheter, organisasjoner og privatpersoner. Gjennom tilskuddsordninger til løypeoppgraderinger og etablering, stimuleres egne initiativ og STIadopsjonsordningen oppfordrer bedrifter, skoler, organisasjoner og andre til å ta et ansvar for en eller flere løyper. I forbindelse med forlegelsen av prosjektet er sykkel og reiseliv vektlagt mer i prosjektet. Det skal jobbes både med by-, tur- og terrengsykling.

22.01.201515:43 Admin

Kontaktperson: Bodø kommune: 75 55 50 00 Stein Haugen, 957 01 045, stein.haugen@bodo.kommune.no

Bodø kommune eier prosjektet og har satt av i underkant av 30 millioner kroner til gjennomføringen. Styringsgruppa er sammensatt av posisjon og opposisjon på høyt politisk nivå. Prosjektgruppa er bredt sammensatt. Salten Friluftsråd har hatt prosjektledelsen, men den er overført til Bodø kommune fra og med 22.05.15. Prosjektet dekkte i utgangspunktet de tettest befolkede områdene i kommunen, men er nå utvidet til tiltak på Kjerringøy og i Saltstraumen.

Prosjektet har som målsetting at Bodø skal få en friskere og mer aktiv befolkning med sterkere tilhørighet og bedre kunnskap knyttet til egne nærområder, legge til rette for fritidsaktiviteter i Bodø som er lite miljøbelastende og gir minst mulig skadelige utslipp samt at Bodø blir et mer attraktivt bosted, studiested og reiselivsmål. Dette skal konkret skje ved at de som bor i prosjektområdet skal få godt merkete og tilrettelagte rundturløyper mindre enn 500 m fra der de bor.

Bodø er turby nr 1 i Norge. Ingen by har så mange turgårere. 92% av innbyggerne er i marka en eller flere ganger i løpet av sommeren. Samme tall finner du for bruken av byens molo som turmål. Dette er fordi turområdene er nære, tilgjengelig og gir fantastiske naturopplevelser. I et folkehelseperspektiv er altså ikke utfordringen i Bodø å få flere ut på tur, men å få flere til å være mer på tur. Vi vet at god tilrettelegging i nærmiljøet er effektivt i så måte. En mastergradsstudent har fulgt prosjektet. To viktige konklusjoner fra hennes arbeid er at flere går mer på tur. Speiselt for de som går lite på tur, er kort avstand til turløype og god informasjon vikig

Bodø kommune har hatt en langvarig prosess med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder (Etter DN håndbok 25 – 2004). Dette har gitt økt fokus på de nære turområdene og skapt en politisk oppmerksomhet rundt temaet. En stadig økende terrengslitasje ble også satt på dagsorden.

Etter innspill fra Salten Friluftsråd, tok politikerne i Bodø initiativet. Det er de som har løftet fram STImuli-prosjektet. De har erkjent at dette er en god måte å nå hele bredden av befolkningen. Bystyret ba Friluftsrådet om å legge fram et beslutningsgrunnlag til dem. Ved den administrative behandlingen fant administrasjonen i kommunen ikke å kunne prioritere prosjektet og rådet politikerne til å avstå fra å starte opp. Dette bunnet i stor grad i at det tidligere ikke var brukt i nærheten så store økonomiske ressurser på denne typen tiltak og trange økonomiske rammer i kommunen. Politikerne vedtok like fullt oppstarten enstemmig i bystyret. Samtlige politiske partier var på talerstolen og ga sin støtte til oppstart av prosjektet. Etter første prosjektår foreslo administrasjonen å ta penger fra STImuli til et skytebaneprosjekt med store overskridelser. Dette ble igjen avvist politisk og prosjektet fortsetter som planlagt. Dette viser at politisk forankring er ekstremt viktig og at det er politisk vilje til å satse på friluftsliv, dersom forutsetningene og mulighetene blir lagt klart fram for politikerne. Det er viktig å få vist at tilrettelegging for friluftsliv faktisk koster, men samtidig gir viktige næringsmessige og samfunnsmessige gevinster. Da viser STImuli at viljen er der, særlig politisk.

Forskning på STImuliprosjektet:

Masteroppgave: Friluftsliv i et folkehelseperspektiv av Ingrid Pulli Balsnes.

, click to open in lightbox