Brenn bål - bruk hodet!

Bål er viktig. Både praktisk, sosialt og mytisk har bålet en sentral plass i vår kultur. Vi har faktisk brent bål så lenge vi har eksistert som egen art. I Norge er retten til å gjøre opp ild en gammel sedvanerett. Som andre allemannsretter er ikke retten til å gjøre opp ild ubegrenset. Forskrift om brannforebygging regulerer denne rettigheten. Inntil i år har det vært forbud mot å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark» mellom 15. april og 15. september, uten tillatelse fra kommunen. Forskriften har ikke hatt noen «det-er-lov-å-bruke-hodet-setning», en setning som sier at det likevel er lov å gjøre opp ild hvis det ikke er brannfare.
Fra i år gjelder nye regler. Forbudsperioden er uendra, men forbudsområdet er utvida fra «i eller i nærheten av skogmark» til «i eller i nærheten av skog og annen utmark».
Den nye forskriften har også med en ny setning: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann».

11.04.201612:46 Salten Friluftsråd

Nå er det lov å bruke hodet
Forbudet mot å fyre bål mellom 15. april og 15. september er nå utvida fra et forbud begrensa til «i eller i nærheten av skogmark» til et forbud i all utmark. Forbudet omfatter dermed snaufjell, holmer og strandområder, områder der det normalt ikke er brannfare. I prinsippet omfatter forbudet også isbreer. Men det er viktig å se det utvida forbudet i sammenheng med det nye unntaket; tillatelsen til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. Veilederen til forskriften nevner spesielt at det er tillatt å gjøre opp ild på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

Salten Friluftsråd hilser den nye forskriften velkommen
Å fyre bål er sentralt i norsk friluftsliv, ikke minst i en landsdel der vi har tradisjon for å angi lengden på en tur i antall «kaffekok». Bål til matlaging, bål til kaffe, bål til varme. Bål er stemningsskapende, bål gjør noe med sinnet. For mange har «svartkjelen» fast plass i sekken. Å gjøre opp ild er en umistelig allemannsrett. Det er derfor viktig at lovverket ikke begrenser rettigheten mer enn nødvendig.
Salten Friluftsråd mener at den nye forskriften er mer fornuftig enn den forrige. Det er langt dette landet. Da Norsk brannvernforening sendte fax til alle landets kommuner 15. april 1997, og minnet om forbudet mot å gjøre opp ild, var snødybden ved værvarslinga i Tromsø 1,93 meter. Tromsø kommune returnerte faxen med følgende påskrift «e det nysnyen eller gammelsnyen dokker e redd førr?»  Mange har ignorert den gamle forskriften og brent seg et kaffebål der de har ment det har vært trygt, uansett årstid. Tidligere forskrift har delvis vært latterliggjort eller oversett. Begge deler er uheldig, både med hensyn til respekten for lov og rett generelt og forebyggende brannvern spesielt. Setningen om rett til å vurdere brannfare hilses derfor velkommen.

Ny forskrift – nye utfordringer
Et generelt forbud mot å gjøre opp ild i all utmark i hele sommerhalvåret er bare fornuftig når det ses i sammenheng med retten til å gjøre opp ild når det ikke er brannfare. Halve Salten er snaufjell. Her er det svært sjelden brannfare. Ofte er marka i Salten så våt at det ikke er brannfare, verken høgt eller lavt. Da har du lov å brenne bål, når det ellers skjer uten vesentlig skade eller ulempe for andre.
Lovens intensjon er å unngå brann, og det er den som gjør opp ild som har ansvar for at dette skjer forsvarlig, uansett årstid. Er det fare for brann om vinteren så har du ikke lov å gjøre opp ild. Er det ingen brannfare om sommeren så har du lov å gjøre opp ild.
Å kun formidle det generelle forbudet i sommerhalvåret vil være å formidle en halv sannhet.

I en tabloid tid kan det være en vanskelig balansekunst å formidle det doble budskapet.
Dette er en utfordring for både myndigheter, media og frivillige organisasjoner.
Barnehager, skoler og hjem har et stort ansvar i å formidle holdninger, ferdigheter og kunnskap om bålets gleder og farer. Å mestre ild kjennetegner det å være menneske.

Lov, forskrift og veileder finner du på nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; www.dsb.no. På nettsiden http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html får du litt hjelp på veien for å vurdere skogbrannfaren. 

, click to open in lightbox