Beskrivelse i kortform

Robuste Saltenunga er en satsing rettet mot et utvalg barnehager i medlemskommunene i Salten. Totalt er 16 barnehager med.

22.01.201515:12 Admin

Kontaktperson: Annette Digermul Hals, mob: 48026694. 

Visjon

Helsefremmende barnehager i Salten
Hovedmål

Fremme trivsel og sunn livsførsel i barnehagen
Fremme barnehagens holdningsskapende arbeid for trivsel og sunn livsstil gjennom hele livet

Hovedemner:

fysisk aktivitet
naturopplevelse
mat

Deltakere:

Salten Friluftsråd
Kommuner i Salten
Pilotbarnehager i Salten

Samarbeidsparter:

Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland
RKK Salten
Friluftsrådenes landsforbund og andre interkommunale friluftsråd

Roller:

Salten Friluftsråd:

leder arbeidet faglig og administrativt
bidrar økonomisk, inkludert besørger eksterne tiltaksmidler

Kommuner i Salten som velger å delta:

peke ut pilotbarnehage i egen kommune. Hver Salten-kommune tilbys, i utgangspunktet, deltakelse med én pilotbarnehage. Pilotbarnehagen må ha lyst til å delta, besørge vikarer ved samlinger, og være villig til å bidra jfr. tiltaksbeskrivelsen for Robuste Saltenonga. Private og offentlige barnehager sidestilles
Pilotbarnehager bør delta i minst 2 år, før det er aktuelt med utskifting. Salten Friluftsråd anbefaler ikke at kommunene peker ut barnehager som har vært prosjektbarnehager i prosjekt Ut er in – barnehage. Disse er derimot aktuelle bidragsytere i framtidig satsing, eks. som innledere på utvalgte tema i samlinger
ta initiativ til, og legge til rette for, kompetanseformidling mellom pilotbarnehage og øvrige barnehager i kommunen, og mellom ulike sektorer i kommunen
forholde seg til fylkeskommunale/nasjonale kriterier for helsefremmende barnehager når/dersom disse blir innført, og vurdere mål for antall/andel «helsefremmende barnehager» i egen kommune

Pilotbarnehager i Salten

oppnevne én hovedansvarlig/kontaktperson mellom barnehagen, kommunen og Salten Friluftsråd
være innstilt på helhetlig satsing på helsefremmende tiltak i egen barnehage, jfr. tiltaksbeskrivelsen for «Robuste Saltenonga»
delta med to deltakere på årlige todagers-samlinger. Tilstrebe at styrer deltar på en av de første storsamlingene.
bidra til kompetanseformidling innad i egen kommune, med utgangspunkt i initiativ fra egen kommuneledelse

Planlagte ressurser

Salten Friluftsråd bidrar med egen arbeidskraft, ca. 300 t/år
Nordland fylkeskommune bidrar faglig og med folkehelsemidler med utgangspunkt i samarbeidsavtale mellom Salten Friluftsråd og Nordland fylkeskommune, ca. kr. 200 000/år, til delvis dekning av Salten Friluftsråds arbeidstid, delvis tilskudd til pilotbarnehager ved samlinger mv.
RKK Salten deltar med egen faglig arbeidskraft og bidrar administrativt, evt. også økonomisk, ved samlinger/kurs/konferanser.
Fylkesmannen i Nordland kan bidra faglig på utvalgte tema og evt. med tilskuddsmidler.
Deltakerkommunene bidrar faglig og administrativt, spes. angående kompetanseformidling innad i egen kommune.
Pilotbarnehagene bidrar med egen arbeidskraft, spesielt knytta til deltakelse ved samlinger og kompetanseutvikling innad i egen barnehage, inkl. barn i barnehagen og foreldre, samt samarbeid med egen kommune om kompetanseformidling i kommunen.
Polarsirkelen friluftsråd bidrar faglig, spes. ved årlige todagers-samlinger.
Salten Friluftsråd, deltakerkommuner og pilotbarnehager utfordres i å søke tilskuddsmidler underveis i satsingen, eks: fylkeskommunale midler; friluftsliv, folkehelse og LA-21.

Tiltaket vektlegger:
Lærende nettverk

Metoden «lærende nettverk» vektlegges. Deltakere fra pilotbarnehagene utfordrer hverandre og lærer av hverandre. Det legges opp til «lærende nettverk» på ulike nivå, inkludert involvering av deltakere i tilsvarende barnehagenettverk i regi av Polarsirkelen friluftsråd.
Helhetlig læring

Tiltaket vektlegger både holdninger, ferdigheter og kunnskap. Å tenke sammenhenger og læringskjeder er sentralt. Eksempel kan være temaet fisk. Temaet kan omfatte å oppsøke en fiskeplass/båt, å fiske, å avlive fisk, å bløgge og sløye, å finne ut hvordan fisken ser ut inni og hva den har spist, å skjære filet, å produsere fiskefarse, å steike fiskekaker, å spise fiskekakene i sosiale måltider.

Det er et overordnet mål å stimulere til mange positive uteopplevelser til alle årstider.
Årlig hovedtema

Vektlegge ett/noen få hovedtema årlig der alle pilotbarnehagene bidrar med ídeer/tiltak. Bidragene fra barnehagene settes sammen til et temahefte/nettpresentasjon.

eks: emnehefte om høsting, vinteraktivitet, matdyrking i barnehagen .....
Være synlig i media

Hver deltakerbarnehage tilstreber minst ett avisoppslag årlig/annet medieoppslag.
Egenevaluering

Deltakerbarnehagene bruker, og evt. videreutvikler, egenevalueringssystemet «Vi vurderer vår barnehage» med fagområdet helsefremmende barnehage. Merk: Egenevalueringen inngår også som kriterium for «helsefremmende barnehage».
Veien blir til ....

Fortløpende prioriteringer av innsatsområder og tiltak vil skje i samarbeid mellom deltakerkommuner, pilotbarnehager og Salten Friluftsråd.
Delingskultur og godt humør

Robuste Saltenonga vektlegger trygg, uformell omgangstone.

Alle skal bidra til:

  • delingskultur
  • å gjøre andre god
  • smil og lun nonrdnorsk humor